+34 933 094 274
info@ictineu.net

Legal information

Only Catalan version for now. We apologize.

El lloc web www.ictineu.net i tots els seus continguts, incloent-hi textos, imatges, vídeos, bases de dades, codis i qualsevol altre material, són propietat d’ICTINEU SUBMARINS SL o de tercers que n’hagin autoritzat l’ús a ICTINEU SUBMARINS SL. Tot aquest material està a l’empara de la legislació de protecció de la propietat intel·lectual. Els seus titulars es reserven les accions legalment oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual sobre aquests continguts. 

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal. ICTINEU SUBMARINS SL es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del lloc web www.ictineu.net així com les condicions d’utilització.

Propietat intel·lectual i industrial

Queda totalment prohibit reproduir, copiar o modificar tant el contingut com el codi de les pàgines d’aquest web, llevat que es compti amb autorització expressa i per escrit d’ICTINEU SUBMARINS SL. La informació que es facilita en aquesta
 pàgina no pot ser objecte comercial per part dels usuaris, sota cap concepte. Queda absolutament prohibit qualsevol ús o reproducció per a fins comercials d’aquesta informació sense l’autorització prèvia i per escrit d’ICTINEU SUBMARINS SL. Resten protegits en els mateixos termes els drets de propietat industrial referits als serveis i productes d’ICTINEU SUBMARINS que apareguin en el web o sobre els quals se n’hi doni informació.

 Empreses o altres organitzacions de caràcter comercial que estiguin interessats en utilitzar aquests arxius hauran de demanar el consentiment exprés d’ICTINEU SUBMARINS SL.

Normes d’ús

L’usuari es compromet a utilitzar els serveis d’aquest web sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals, que infringeixin els drets d’ICTINEU SUBMARINS SL o de tercers, o que puguin atemptar contra
 les normes vigents. L’empresa no serà responsable de l’ús per part de tercers de la informació continguda al web.

Protecció de dades

ICTINEU SUBMARINS SL donarà estricte compliment a la normativa vigent en cada moment sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal i adoptarà les mesures legalment exigibles per a la protecció de les dades de caràcter personal de 
l’usuari, preservant-ne la seva privacitat i confidencialitat. L’usuari de www.ictineu.net dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza a ICTINEU SUBAMRINS SL a incorporar les dades que facilita als seus fitxers automatitzats i al seu tractament i ús amb la finalitat de gestionar el manteniment del web, d’acord amb el que s’estableix a la Llei Organica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).

Jurisdicció i legislació aplicable

Els possibles conflictes relatius a www.ictineu.net es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol i de la comunitat autònoma de Catalunya, essent els jutjats de Barcelona els únics competents. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.